Skip to main content

Kabinet scherpt energiebesparingsplicht aan

Gepubliceerd op: dinsdag 05 juli 2022 | 10:34

De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. De plicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2- uitstoot te reduceren. En er wordt gekeken om de plicht uit te breiden naar de glastuinbouw. Ook gaat er meer bevoegdheid en middelen naar de omgevingsdiensten om hierop te kunnen toezien. Ten slotte worden de lijsten met erkende energiebesparende maatregelen per sector geactualiseerd. Dit schrijft minister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Energiebesparing is zeker nu van cruciaal belang. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, te betalen of te importeren. Bedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat is ook goed voor de energiekosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit Rusland.”

Toezicht en handhaving
De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De benodigde regelgeving hiervoor, evenals de geactualiseerde lijsten met Erkende Maatregelen, zullen deze zomer geconsulteerd worden. Met de uitbreiding van grote energiegebruikers en het verduurzamen van het energiegebruik is het besparingspotentieel ongeveer 19 petajoule aardgas- en 7 petajoule elektriciteit in 2030. Dit is ongeveer 1,2 megaton CO2-reductie. De uitbreiding naar EU ETS-bedrijven leidt daar bovenop tot 2 megaton CO2 reductiepotentieel. Hier komt het geschatte effect van de extra inzet op toezicht en handhaving nog bovenop. Voor de handhaving van de energiebesparingsplicht is het belangrijk dat er voldoende capaciteit is bij omgevingsdiensten. Sinds 2019 is er € 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de periode 2022-2026 wordt € 56 miljoen beschikbaar gemaakt voor het versterken van de omgevingsdiensten. Om het toezicht te verbeteren past het Kabinet het zogenoemde basistakenpakket van de omgevingsdiensten aan en kunnen ze de energieverbruiksgegevens bij netbeheerders opvragen. Zo hebben de omgevingsdiensten altijd toegang tot de juiste informatie.

Inzet op besparing
Het kabinet zet vol in op energiebesparing. Zo is in de eerste vijf maanden van dit jaar een derde minder gas verbruikt ten opzichte van voorgaande jaren. De energiebesparingscampagne ‘Zet ook de knop om’ is inmiddels geactualiseerd met besparingsadviezen voor bedrijven en huishoudens die specifiek op de zomerperiode zijn gericht. In de week van 11 juli wordt de campagne uitgebreid met radio-spots. Voor kleine ondernemers heeft het ministerie van EZK een interactieve MKB-adviestool ontwikkeld. Met deze tool, die beschikbaar is via www.zetookdeknopom.nl/bedrijven, kunnen ondernemers op een gemakkelijke manier in kaart brengen welke mogelijkheden en verplichtingen er zijn om hun bedrijf te verduurzamen én welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn.

Onlangs kondigde het kabinet aan nationale besparingsdoelen te verkennen. Nederland heeft daarnaast vorige week in Europa aangegeven ambitieuze doelen te stellen via de Energie-Efficiëntierichtlijn. Tijdens de Energieraad is tussen lidstaten een akkoord bereikt om in 2030 9% minder energie te verbruiken in Europa ten opzichte van het geschatte verbruik in dat jaar. En er is een bindend jaarlijks doel voor ieder land om trapsgewijs naar 1,5% energiebesparing toe te werken. Deze onderhandelingen worden nog voortgezet in de Europese trilogen.